Term of Use

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

1. TỔNG QUAN

 

1.1. Các Điều Khoản Sử Dụng là gì?

Các Điều Khoản Sử Dụng là những điều khoản và điều kiện được đề cập dưới đây, Chính Sách Bảo Mật, Sổ tay Giao dịch và các tài liệu khác do CoinExtra quy định và điều chỉnh tất cả các loại hình hành vi phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang Web, Nền Tảng, tất cả Dịch Vụ CoinExtra, nội dung được cung cấp bởi CoinExtra. Các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tạo thành một thỏa thuận điện tử ràng buộc Bạn ("Bạn, của Bạn, hoặc Bản thân Bạn") và CoinExtra.

 

1.2. Sửa đổi điều khoản

CoinExtra bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ những phần của các Điều Khoản này, vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của riêng mình. Bạn sẽ được thông báo trước về bất kỳ sửa đổi nào thông qua Tài Khoản của Bạn. Khi có thông báo như vậy, Bạn có trách nhiệm soát xét lại Các Điều Khoản đã được sửa đổi. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi đăng thông báo về việc sửa đổi các Điều Khoản có nghĩa rằng Bạn chấp nhận và đồng ý với những sửa đổi đó, và rằng tất cả các giao dịch tiếp theo của Bạn sẽ phải tuân theo các Điều Khoản đã được sửa đổi.

 

1.3. Các Dịch Vụ từ CoinExtra

Các Dịch Vụ do CoinExtra cũng cho phép tất cả các Thành Viên đã đăng ký Dịch Vụ:

a. Chuyển Tiền Kỹ Thuật Số cho một hay nhiều Thành Viên khác sử dụng Tiền Kỹ Thuật Số bên ngoài trang CoinExtra.

b. Sử dụng Tiền Kỹ Thuật Số để mua hàng.

 

1.4. Giới hạn của Dịch Vụ

Tùy theo quốc gia nơi Bạn cư trú, Bạn không thể sử dụng tất cả các chức năng của Trang Web. Trách nhiệm của Bạn là tuân thủ các quy tắc và luật pháp đó ở quốc gia nơi Bạn cư trú và/hoặc quốc gia nơi Bạn truy cập Trang Web và các Dịch Vụ này. Miễn là Bạn đồng ý và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng này, CoinExtra sẽ cấp cho Bạn một quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép và hạn chế được đăng nhập và sử dụng Trang Web và các Dịch Vụ.

 

1.5. Chấp nhận Các Điều Khoản Sử Dụng

Thông qua việc sử dụng Trang Web này, đăng ký Tài Khoản CoinExtra hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ CoinExtra khác của chúng tôi, Bạn  đồng ý chấp nhận và tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng, và bảo đảm và cam kết rõ ràng rằng Bạn đã ít nhất 18 tuổi và có đầy đủ năng lực để tham gia vào một giao dịch liên quan đến Tiền Kỹ Thuật Số.

 

1.6. Các định nghĩa khác

Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được diễn giải theo các định nghĩa được quy định dưới đây:

a. "Tài Khoản" có nghĩa là một tài khoản do Bạn đăng ký trên Nền Tảng của CoinExtra;

b. "Bên Mua" có nghĩa là Bạn hoặc bất kỳ Thành Viên nào gửi một Lệnh để mua Tiền Kỹ Thuật Số thông qua Nền Tảng.

c. "CoinExtra" là công ty EU với địa chỉ đăng ký tại [Riia 128, 50411 Tartu, Estonia], bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ sở hữu, giám đốc, nhà đầu tư, người lao động hoặc các bên liên quan khác.

d. "Tiền Kỹ Thuật Số " có nghĩa là hình thức thể hiện của giá trị dưới dạng số hóa ngang hàng phi tập trung (ví dụ: bitcoin, litecoin, ethereum, v.v.).

e. "Nạp tiền" nghĩa là một Giao Dịch liên quan đến việc chuyển các Loại Tiền vào Tài Khoản.

f. "Tiền Pháp Định" có nghĩa là đồng tiền do chính phủ phát hành, được chỉ định là đồng tiền hợp pháp tại quốc gia phát hành thông qua nghị định, quy định hoặc luật của chính phủ.

g. "Các Loại Tiền" có nghĩa là Tiền Kỹ Thuật Số và/hoặc Tiền Pháp Định.

h. "Thành Viên" có nghĩa là một người hoặc một tổ chức sử dụng các Dịch Vụ, đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng và là chủ của Tài Khoản.

i. "Lệnh" có nghĩa là một lệnh của Thành Viên mua hoặc bán Tiền Kỹ Thuật Số theo một số điều kiện nhất định

j. "Thông Tin Cá Nhân" có nghĩa là Thông tin xác định cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin thương mại và chi tiết về ngân hàng. "Thông Tin Cá Nhân" không bao gồm dữ liệu ẩn danh và/hoặc dữ liệu tổng hợp không xác định Thành Viên cụ thể.

k. "Nền Tảng" có nghĩa là một môi trường được tạo ra bởi CoinExtra cho phép giao dịch Tiền Kỹ Thuật Số.

l. "Đơn Giá" có nghĩa là "giá mỗi đồng" mà Bạn hoặc bất kỳ Thành Viên nào muốn mua hoặc bán Tiền Kỹ Thuật Số, sử dụng các Dịch Vụ trong Giao dịch mua bán Tiền Kỹ Thuật Số. Đơn Giá có thể được thể hiện bằng các loại tiền nào mà các Thành Viên inhnạp vào Tài Khoản của mình và được Dịch Vụ hỗ trợ.

m. "Bên Bán" có nghĩa là Bạn hoặc bất kỳ Thành Viên nào nộp Đơn đặt hàng để bán Cryptocurrencies thông qua Nền Tảng.

n. "Dịch Vụ" có nghĩa là các Dịch Vụ, sản phẩm, Trang Web, nội dung hoặc các sản phẩm khác được cung cấp bởi CoinExtra.

o. "Giao dịch" có nghĩa là:

     (i) thoả thuận giữa Bên Mua và Bên Bán để trao đổi Tiền Kỹ Thuật Số thông qua Dịch Vụ để đổi lấy Tiền Pháp Định theo tỷ lệ đã được thống nhất ("Giao dịch Mua Tiền Kỹ Thuật Số");

     (ii) chuyển đổi từ Tiền Pháp Định thành Tiền Kỹ Thuật Số theo tỷ lệ đã được thống nhất được gửi vào Tài Khoản của Bạn ("Giao Dịch Chuyển Đổi");

     (iii) chuyển giao Tiền Kỹ Thuật Số giữa Bạn và các Thành Viên khác hoặc một người không phải là Thành Viên của CoinExtra ("Giao Dịch Chuyển Giao Tiền Kỹ Thuật Số"); và

     (iv) mua các sản phẩm phụ trợ ("Giao Dịch Mua Bán").

    CoinExtra có thể, tùy theo quan điểm của riêng mình, không cung cấp tất cả các loại giao dịch này tại thời điểm này hoặc ở tất cả các nơi.

p. "Phí Dịch Vụ" là khoản phí phải trả cho CoinExtra cho mỗi Giao Dịch đã hoàn thành.

q. "Giá Giao Dịch" là tổng số tiền Bên Mua trả cho từng Giao Dịch thực hiện qua các Dịch Vụ.

r. "Trang Web" có nghĩa là trang web tại địa chỉ https://trade.coinextra.net/.

s. "Rút tiền" nghĩa là Giao Dịch liên quan đến việc chuyển tiền từ Tài Khoản của Bạn sang tài khoản ngân hàng của Bạn hoặc vào tài khoản mở tại bất kỳ tổ chức tài chính nào khác.

 

2. CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

 

2.1. Thông qua việc đăng ký một Tài Khoản, Bạn cam kết và bảo đảm rõ ràng rằng Bạn:

a. sẽ tuân thủ các luật lệ và quy định ở quốc gia nơi Bạn cư trú và/hoặc quốc gia mà Bạn truy cập vào Trang Web và các Dịch Vụ;

b. đã chấp nhận các Điều Khoản Sử Dụng;

c. đã ít nhất 18 tuổi và có quyền chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này và tham gia vào các giao dịch liên quan tới Tiền Kỹ Thuật Số;

d. sẽ chỉ sử dụng Nền Tảng để thực hiện các Giao Dịch phù hợp với các điều kiện được nêu trong Các Điều Khoản này và rằng Bạn được uỷ quyền hợp lệ và có khả năng tham gia các Giao Dịch trên Nền Tảng;

e. Bạn cam kết và bảo đảm rằng cả Tiền Pháp Định và Tiền Kỹ Thuật Số được gửi vào Tài Khoản thuộc sở hữu hợp pháp của Bạn và có nguồn gốc hợp pháp.

f. sẽ rút bất kỳ khoản Tiền Kỹ Thuật Số nào chỉ từ Tài Khoản của Bạn tới các ví của Bạn; trong trường hợp ngược lại, CoinExtra không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hậu quả của việc rút tiền đó;

g. tất cả các Giao Dịch được thực hiện sẽ không xâm phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc luật hiện hành.

 

3. TÀI KHOẢN

 

3.1. Trang Web này chỉ dành cho mục đích cá nhân và sử dụng phi thương mại của Bạn.

 

3.2. Thông qua việc đăng ký với chúng tôi, Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các thủ tục và cung cấp cho CoinExtra các thông tin hiện tại, chính xác và đầy đủ về bản thân Bạn khi được yêu cầu trong quá trình đăng ký và luôn cập nhật các thông tin này. CoinExtra sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc yêu cầu bồi thường nào xảy ra với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do sự thiếu chính xác, không đầy đủ hoặc lạc hậu của các thông tin nói trên.

 

3.3. Bạn đồng ý và cam kết thêm rằng Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ Tài Khoản nào khác ngoài Tài Khoản của Bạn, hoặc truy cập vào Tài Khoản của bất kỳ Thành Viên nào vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc giúp đỡ những người khác truy cập trái phép.

 

3.4. Bạn tại đây cho phép CoinExtra, trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, đưa ra các câu hỏi mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh danh tính của Bạn và/hoặc bảo vệ chống gian lận, bao gồm truy vấn thông tin danh tính trong các báo cáo công khai (ví dụ: Tên, địa chỉ, địa chỉ cũ hoặc ngày sinh), truy vấn thông tin Tài Khoản liên quan đến Tài Khoản ngân hàng được liên kết của Bạn (ví dụ, tên hoặc số dư Tài Khoản) và thực hiện hành vi mà chúng tôi cho là cần thiết dựa trên kết quả của những câu hỏi và báo cáo đó. Bạn ủy quyền thêm cho bất kỳ và tất cả các bên thứ ba là đối tượng mà các câu hỏi hay yêu cầu hướng tới được phép trả lời đầy đủ các câu hỏi hoặc yêu cầu này.

 

3.5. Việc tạo ra hoặc sử dụng các Tài Khoản mà không được CoinExtra chấp thuận rõ ràng trước đó sẽ dẫn đến việc tạm dừng ngay lập tức tất cả các Tài Khoản nói trên, cũng như tất cả các lệnh mua/bán đang chờ xử lý. Bất kỳ nỗ lực nào để thực hiện điều này hoặc hỗ trợ người khác (Thành Viên hoặc người khác), hoặc gửi những hướng dẫn, phần mềm hoặc các công cụ cho mục đích đó sẽ dẫn đến việc các Tài Khoản của Thành Viên đó bị chấm dứt. Việc chấm dứt không phải là biện pháp duy nhất đối với vi phạm đó, và CoinExtra có thể lựa chọn tiến hành hành vi tiếp theo chống lại Bạn.

 

3.6. Bảo mật Tài Khoản:

 

a. Bạn có trách nhiệm duy trì đầy đủ tính bảo mật và kiểm soát hợp lý đối với bất kỳ và tất cả các tên đăng nhập, mật khẩu, gợi ý, mã số nhận dạng cá nhân (PIN), chìa khóa API hoặc bất kỳ mã nào khác mà Bạn sử dụng để truy cập các Dịch Vụ CoinExtra. Bất kỳ mất mát hoặc tổn hại nào đối với các thông tin nêu trên và/hoặc Thông Tin Cá Nhân của Bạn có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài Khoản CoinExtra của Bạn và mất mát hoặc trộm cắp bất kỳ khoản Tiền Kỹ Thuật Số nào và/hoặc các loại Tiền được giữ trong Tài Khoản CoinExtra của Bạn và bất kỳ Tài Khoản có liên quan nào, (các) Tài Khoản ngân hàng được liên kết và (các) thẻ tín dụng của Bạn. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email và số điện thoại của Bạn trong Hồ Sơ Tài Khoản của Bạn để nhận bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho Bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào mà Bạn có thể gánh chịu vì tổn hại các chứng chỉ đăng nhập tài khoản mà không phải do lỗi của CoinExtra và/hoặc không tuân theo hoặc thực hiện theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho Bạn.

b. CoinExtra sẽ không bao giờ yêu cầu Bạn tiết lộ mật khẩu Tài Khoản của Bạn tại CoinExtra. Bất kỳ thông báo nào mà Bạn nhận được hoặc trang web mà Bạn truy cập yêu cầu mật khẩu, mà không phải là trang Web, nên được thông báo cho CoinExtra. Nếu Bạn nghi ngờ liệu một trang web có phải là xác thực hay không, phải đảm bảo trang web này tuân thủ EV SSL (Chứng Chỉ Xác Thực Bảo Mật được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt web).

c. Bạn nên định kỳ thay đổi mật khẩu của mình (ít nhất mỗi ba (3) đến sáu (6) tháng) để giảm thiểu rủi ro xâm phạm bảo mật quan đến Tài Khoản. Bạn cũng không nên chọn mật khẩu dễ đoán từ những thông tin mà ai đó có thể biết hoặc thu thập về Bạn hoặc mật khẩu có ý nghĩa. Bạn không bao giờ được cho phép bất cứ ai truy cập Tài Khoản của Bạn hoặc xem Bạn truy cập Tài Khoản của Bạn.

d. Nếu Bạn có bất cứ mối quan tâm bảo mật nào về Tài Khoản của Bạn, các dữ liệu đăng nhập, mật khẩu hoặc các tính năng bảo mật khác bị mất, đánh cắp, chiếm đoạt, sử dụng trái phép hoặc bị tổn hại, Bạn nên thay đổi mật khẩu. Bạn phải nhanh chóng liên hệ với Dịch Vụ Hỗ Trợ khi nắm được thông tin về tổn thất, hành vi trộm cắp, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép Tài Khoản, thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc các tính năng bảo mật khác. Bất kỳ sự chậm trễ không đáng có nào trong việc thông báo cho CoinExtra có thể không chỉ ảnh hưởng đến tính bảo mật của Tài Khoản, mà còn có thể dẫn đến việc Bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào theo đó. Nếu Bạn nghi ngờ ai đó đã truy cập vào Tài Khoản của Bạn, Bạn cũng nên liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo sự việc.

e. Bạn phải quan tâm đúng mức nhằm đảm bảo rằng (các) tài khoản e-mail của Bạn được bảo mật và chỉ được truy cập bởi Bạn, cũng như địa chỉ e-mail của Bạn có thể được sử dụng để đặt lại mật khẩu hoặc liên lạc với Bạn về tính bảo mật của Tài Khoản. CoinExtra sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi xâm nhập vào một Tài Khoản e-mail dẫn đến một giao dịch trái phép được thực hiện với xác nhận phù hợp. Trong trường hợp bất kỳ địa chỉ e-mail nào đã đăng ký với Tài Khoản của Bạn bị tổn hại, Bạn nên nhanh chóng liên hệ với Dịch Vụ Hỗ trợ và đồng thời liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ e-mail của Bạn sau khi nắm được thông tin về vấn đề này.

f. Bất kể Bạn đang sử dụng một máy tính công cộng, chia sẻ hay của riêng mình để truy cập vào Tài Khoản, Bạn luôn luôn phải đảm bảo rằng các thông tin đăng nhập của Bạn không được lưu trữ bởi trình duyệt hoặc lưu lại hoặc ghi chép. Bạn không bao giờ nên sử dụng bất kỳ tiện ích nào cho phép các thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu được lưu trữ trên máy tính mà Bạn đang sử dụng.

g. Các sản phẩm hoặc Dịch Vụ kèm theo mà Bạn sử dụng có thể có các yêu cầu bảo mật bổ sung và Bạn phải tìm hiểu kỹ lưỡng về các yêu cầu này khi được thông báo.

h. Xác thực hai lớp phải được kích hoạt để thực hiện bất kỳ Giao Dịch Rút Tiền.

i. Bạn phải ngay lập tức thông báo cho CoinExtra về bất kỳ mối đe dọa hoặc hành vi nào có thể gây nguy hiểm hoặc xâm phạm tới bảo mật Tài Khoản hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác qua email được gửi đến CoinExtra.

j. Trong trường hợp có hành vi đáng ngờ liên quan đến Tài Khoản của Bạn, chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, yêu cầu thêm thông tin từ Bạn, bao gồm các tài liệu xác thực và đóng băng bất kỳ giao dịch nào trong khi chúng tôi xem xét. Bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ các yêu cầu bảo mật này, hoặc chấp nhận chấm dứt Tài Khoản của Bạn.

 

3.7. Thư điện tử gửi qua mạng Internet sẽ không an toàn và CoinExtra không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do gửi thư điện tử qua mạng Internet. Chúng tôi đề nghị gửi thư điện tử ở các định dạng được mã hóa; khuyến khích Bạn gửi các email được mã hóa PGP cho chúng tôi. Các hướng dẫn và chìa khóa để làm như vậy luôn sẵn sàng khi có yêu cầu.

3.8 CoinExtra cam kết mua lại đồng CEC cho trọn đời dự án: CoinExtra đã phát hành đồng tiền CEC - COINEXTRA CURRENCY (CEC). Đồng CEC được phát hành với mục đích làm phương tiện giao dịch trung gian khi giao dịch các đồng coin khác trên sàn CoinExtra(cùng với BTC, ETH và USDT,…). Khi giao dịch bằng đồng CEC, người dùng sẽ được hưởng mức phí giao dịch đặc biệt so với khi giao dịch thông qua các đồng tiền khác.

3.9  Khóa tài khoản không giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký:  CoinExtra sẽ khóa vĩnh viễn tất cả các tài khoản đã đăng ký tại sàn nhưng không giao dịch trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.

 

4. GIAO DỊCH

 

4.1. Trong trường hợp Trang Web hoặc Nền Tảng yêu cầu Bạn nhấn vào một nút nhất định trên Trang Web hoặc Nền Tảng, và Bạn đồng ý, theo quan điểm riêng của mình, làm theo yêu cầu, để:

a. xác nhận mua bán hoặc quay trở lại trang trước, Bạn sẽ được coi là đồng ý hoặc không đồng ý xác lập một Giao dịch thông qua việc giao kết một hợp đồng mua bán Tiền Kỹ Thuật Số với Bên bán hoặc Bên Mua, tùy từng trường hợp, và cam kết tuân thủ đầy đủ và hợp lệ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó và pháp luật;

b. xác nhận việc rút hay nạp Tiền Kỹ Thuật Số, Bạn sẽ được coi là đồng ý xác lập một Giao Dịch Chuyển Tiền Kỹ Thuật Số và cho phép CoinExtra nhận hay chuyển Tiền Kỹ Thuật Số tới một địa chỉ do Bạn cung cấp, và chịu mọi rủi ro phát sinh từ hoạt động đó; hoặc

c. hủy giao dịch mua bán mà Bạn đã xác nhận trước đó, Bạn đồng ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán Tiền Kỹ Thuật Số đã ký, và cam kết bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào theo yêu cầu của hợp đồng và pháp luật.

 

4.2. Bạn được coi là đồng ý tự nguyện thực hiện các hành vi, mà không có bất kỳ khiếu nại nào, khi Trang Web hoặc Nền Tảng yêu cầu Bạn nhấn vào một nút nào đó trên Trang Web hoặc Nền Tảng, và Bạn đồng ý, theo quan điểm riêng của mình, làm theo yêu cầu, để:

a. đăng ký, đăng nhập Tài Khoản của Bạn;

b. chọn một tùy chọn, quay trở lại trang trước, lưu thông tin, thiết lập xác thực hai yếu tố, hướng dẫn tải xuống, thêm Tài Khoản ngân hàng, xác minh Tài Khoản;

c. chọn thực hiện Giao dịch để mua hoặc bán Tiền Kỹ Thuật Số;

d. gửi hoặc rút Tiền Kỹ Thuật Số hoặc Tiền Pháp Định;

e. thực hiện các hành vi khác, tùy từng trường hợp.

 

4.3. Phí Dịch Vụ sẽ được tính trên cơ sở từng Giao Dịch theo Bảng Phí Dịch Vụ do CoinExtra quy định, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm, và sẽ được thông báo cho Bạn mỗi khi ban hành quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung. Đối với mỗi Giao Dịch mà mình thực hiện thông qua Trang Web, Bạn đồng ý trích một phần Tiền Kỹ Thuật Số từ Tài Khoản của mình để thanh toán Phí Dịch Vụ theo quy định của CoinExtra.

 

4.4 Không một điều khoản nào được quy định tại các Điều Khoản Sử Dụng này hay các tài liệu khác có liên quan ngầm định hay tuyên bố rõ ràng rằng các loại Tiền Kỹ Thuật Số sẽ được sử dụng như một phương tiện thanh toán trong một hay nhiều Giao Dịch giữa CoinExtra và bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào có liên quan.

 

5. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

5.1. Chúng tôi lưu trữ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới, bất cứ nơi nào có thiết bị hoặc nhà cung cấp các Dịch Vụ của CoinExtra. Do đó, chúng tôi có thể luân chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"). Việc luân chuyển này được thực hiện phù hợp các nghĩa vụ pháp lý và luật định của chúng tôi.

 

5.2. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan bảo vệ dữ liệu, quan chức chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền khác khi:

a. Bắt buộc theo luật;

b. Bắt buộc theo trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án, hoặc thủ tục pháp lý khác;

c. Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ vật lý hoặc tổn thất tài chính;

d. Công bố thông tin là cần thiết để báo cáo hành vi bất hợp pháp đáng ngờ; hoặc

e. Việc tiết lộ là cần thiết để điều tra các vi phạm đối với các Điều Khoản Sử Dụng hoặc Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

 

5.3. Đối với người là công dân Hoa Kỳ, chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các tổ chức tài chính khác theo ủy quyền tại Mục 314 (b) của Đạo luật US Patriot (Patriot Act) và với các cơ quan thuế, bao gồm US Internal Revenue Services, theo Đạo luật Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), trong phạm vi mà đạo luật này có thể được xác định áp dụng đối với CoinExtra.

 

5.4. Chúng tôi có thể cung cấp cho một số bên nhất định quyền truy cập vào một số dữ liệu và thông tin cụ thể thông qua API (Application Programming Interface) của chúng tôi hoặc thông qua các tiện ích. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các tiện ích để Bạn sử dụng nhằm đưa dữ liệu của chúng tôi vào Trang Web của Bạn. Bạn được tự do sử dụng những dữ liệu này ở trạng thái chưa được sửa đổi và thay đổi ban đầu.

 

6. RỦI RO

 

6.1. Thông qua việc đăng ký một Tài Khoản tại CoinExtra và ký kết Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn đồng ý và cam kết rằng Bạn hiểu rõ tất cả các rủi ro phát sinh từ hoặc liên quan đến Giao Dịch Tiền Kỹ Thuật Số, bất kể các rủi ro đó được dự báo, nhận diện trong Điều Khoản Sử Dụng này hay chưa, và sẽ áp dụng bất kỳ giải pháp nào để loại bỏ hoặc ngăn chặn các rủi ro đó gây ra bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực đến Tài Khoản của Bạn và của các Thành Viên khác hoặc CoinExtra:

a. Hoạt động kinh doanh hàng hoá và các sản phẩm, vật chất hoặc ảo, cũng như các loại tiền tệ ảo chứa đựng rủi ro đáng kể. Giá cả có thể và thực sự biến động vào bất kỳ ngày nào. Do biến động về giá như vậy, Bạn có thể tăng hoặc giảm giá trị  tài sản của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ đồng tiền nào - ảo hay không - có thể biến động lớn về giá trị và thậm chí có thể trở nên vô giá trị. Có một rủi ro cố hữu là thiệt hại sẽ xảy ra như hệ quả của hành vi mua, bán hoặc kinh doanh bất cứ thứ gì trên thị trường.

b. Hoạt động kinh doanh Tiền Kỹ Thuật Số cũng có những rủi ro đặc biệt thường không tương tự như các loại Tiền Pháp Định hoặc hàng hóa hoặc các mặt hàng trên thị trường. Không giống hầu hết các loại tiền tệ, được các chính phủ hoặc pháp nhân khác, hoặc các mặt hàng như vàng hoặc bạc, hỗ trợ, Tiền Kỹ Thuật Số là một loại tiền “pháp định” đặc thù, được hỗ trợ bởi công nghệ và lòng tin. Không tồn tại bất kỳ ngân hàng trung ương nào có thể ban hành biện pháp khắc phục để bảo vệ giá trị của Tiền Kỹ Thuật Số trong một cuộc khủng hoảng hoặc phát hành thêm đồng tiền này.

c. Thay vào đó, Tiền Kỹ Thuật Số cho đến nay là một hệ thống toàn cầu độc lập và hầu như không bị kiểm soát của các công ty tiền tệ và các cá nhân. Thương nhân đặt niềm tin của họ vào một hệ thống kỹ thuật số, phân quyền và ẩn danh một phần dựa vào mạng lưới ngang hàng và mật mã để duy trì sự toàn vẹn của nó.

d. Hoạt động kinh doanh Tiền Kỹ Thuật Số có thể dễ bị ảnh hưởng bởi những bong bóng bất hợp lý (hoặc hợp lý) hay tổn thất lòng tin, có thể làm sụp đổ cầu so với cung. Ví dụ, lòng tin vào Tiền Kỹ Thuật Số có thể bị sụp đổ do những thay đổi bất ngờ của các nhà phát triển phần mềm hoặc những người khác, một cuộc trấn áp của chính phủ, việc tạo ra các loại tiền tệ thay thế có tính cạnh tranh mạnh mẽ, hoặc một vòng xoáy giảm phát hoặc lạm phát. Lòng tin cũng có thể bị sụp đổ bởi các vấn đề kỹ thuật: nếu tính ẩn danh của hệ thống bị tổn hại, nếu tiền bị mất mát hoặc bị đánh cắp, hoặc nếu tin tặc hay chính phủ có thể ngăn không cho bất kỳ giao dịch nào diễn ra.

 

6.2. Bạn nên đánh giá cẩn thận liệu tình hình tài chính và khả năng chịu đựng rủi ro của Bạn có phù hợp để mua, bán hay kinh doanh Tiền Kỹ Thuật Số hay không.

 

6.3. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng của mình để nhận tiền của khách hàng và tiến hành thanh toán. Các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng của chúng tôi KHÔNG chuyển nhượng, trao đổi Tiền Kỹ Thuật Số, hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Tiền Kỹ Thuật Số.

 

7. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

 

 7.1. Thông qua việc mở một Tài Khoản tại CoinExtra, Bạn xác nhận rằng Bạn sẽ không sử dụng Tài Khoản của mình để thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

a. Hành vi bất hợp pháp: Hành vi vi phạm hoặc hỗ trợ vi phạm bất kỳ luật, đạo luật, pháp lệnh hoặc quy định nào, các chương trình trừng phạt được thực thi tại các quốc gia nơi CoinExtra thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn the U.S. Department of Treasury's Office về Quản Lý Tài Sản Nước Ngoài ("OFAC"), hoặc có liên quan đến doanh thu từ hành vi bất hợp pháp; xuất bản, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bất hợp pháp nào.

b. Hành vi lạm dụng: Các hành vi áp đặt trọng tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi, hoặc can thiệp một cách bất lợi, ngăn chặn, hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu, hoặc thông tin nào; truyền tải hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, troja, worm hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc gây hại nào khác vào Trang Web; cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web, các Tài Khoản CoinExtra khác, các hệ thống máy tính hoặc các mạng lưới kết nối với Trang Web, thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương thức nào khác; sử dụng thông tin Tài Khoản CoinExtra của một bên khác để truy cập hoặc sử dụng Trang Web, trừ trường hợp những thương nhân và/hoặc ứng dụng nhất định được Bạn ủy quyền đặc biệt để truy cập Tài Khoản và thông tin của Bạn tại CoinExtra; hoặc chuyển giao việc truy cập tài khoản của Bạn hoặc các quyền đối với Tài Khoản của Bạn cho bên thứ ba, trừ khi theo sự điều chỉnh của pháp luật hoặc với sự cho phép rõ ràng của CoinExtra.

c. Quấy rồi các Thành Viên khác: can thiệp vào việc cá nhân hoặc tổ chức khác truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của CoinExtra; phỉ báng, quấy rối, quấy rầy, đe dọa, xâm phạm hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (ví dụ, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, quyền công bố và quyền sở hữu trí tuệ) của những người khác; kích động, đe dọa, tạo điều kiện, thúc đẩy, hoặc khuyến khích sự thù địch, không dung nạp chủng tộc, hoặc các hành vi bạo lực chống lại người khác; thu nhận hoặc thu thập thông tin từ Trang Web về những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các địa chỉ email, mà không có sự đồng ý thích hợp

d. Lừa đảo: Hành vi nhằm lừa đảo CoinExtra, Thành Viên, hoặc bất kỳ người nào khác; cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu lầm cho CoinExtra.

e. Cờ bạc: Xổ số; đấu giá có trả phí; dự báo thể thao hay cá cược; các giải thi đấu thể thao ảo với giải thưởng tiền mặt; chơi game trên mạng internet; cuộc thi; rút thăm trúng thưởng; Trò chơi may rủi.

f. Vi phạm Quyền sở hữu Trí tuệ: Tham gia vào các giao dịch liên quan đến các vấn đề xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu, quyền công bố hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động bán, phân phối hoặc truy cập vào bản nhạc, phim ảnh, phần mềm giả mạo, hoặc các sản phẩm được cấp phép khác mà không được sự cho phép hợp lý từ người nắm giữ các quyền; sử dụng tài sản trí tuệ, tên, hoặc logo của CoinExtra, bao gồm cả việc sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu Dịch Vụ của CoinExtra mà không có sự đồng ý rõ ràng từ CoinExtra hoặc theo cách thức bất lợi cho CoinExtra hoặc thương hiệu CoinExtra; bất kỳ hành vi nào ngầm định một sự xác thực bởi hay liên kết tới CoinExtra không đúng sự thật.

 

7.2. Thông qua việc mở một Tài Khoản tại CoinExtra, Bạn xác nhận rằng Bạn sẽ không sử dụng các Dịch Vụ của CoinExtra liên quan đến bất kỳ hoạt động kinh doanh, hành vi, thông lệ hoặc các vấn đề sau đây:

g. Các Dịch vụ Đầu tư và Tín dụng: Môi giới chứng khoán; dịch vụ tư vấn thế chấp hoặc giảm nợ; tư vấn hoặc phục hồi tín dụng; cơ hội bất động sản; kế hoạch đầu tư.

h. Các Dịch vụ Tài chính bị cấm: Đổi séc, trái phiếu bảo lãnh; các công ty thu nợ.

i. Xâm phạm các Quyền sở hữu trí tuệ hoặc Quyền sở hữu: Bán, phân phối hoặc truy cập vào bản nhạc, phim ảnh, phần mềm giả mạo, hoặc các sản phẩm được cấp phép khác mà không có sự cho phép hợp lý của người nắm giữ các quyền này.

j. Hàng giả hoặc hàng không hợp pháp: Bán hoặc bán lại trái phép thương hiệu hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của nhà thiết kế; bán hàng hoá, dịch vụ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu trái phép hoặc hàng hóa hay dịch vụ ăn cắp.

k. Các sản phẩm và dịch vụ có kiểm soát: Các cơ sở phân phối cần sa và các doanh nghiệp liên quan; bán thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất lỏng điện tử; dịch vụ kê đơn hoặc dược phẩm trực tuyến; hàng hóa hoặc dịch vụ có hạn chế về tuổi tác; vũ khí và đạn dược; thuốc súng và các chất nổ khác; pháo hoa và hàng hoá liên quan; các chất độc hại, dễ cháy, và chất phóng xạ.

l. Thuốc và ma túy: Bán ma túy, các chất bị kiểm soát, và bất kỳ thiết bị nào được thiết kế để sản xuất hoặc sử dụng ma túy như bongs, vaporizer, và hookahs.

m. Thuốc giả dược phẩm: Dược phẩm và các sản phẩm khác có tuyên bố về sức khoẻ chưa được cơ quan quản lý địa phương và/hoặc quốc gia áp dụng phê duyệt hoặc xác minh.

n. Các chất được thiết kế để bắt chước các loại thuốc bất hợp pháp: Bán một chất hợp pháp cung cấp hiệu quả tương tự như một loại thuốc bất hợp pháp (ví dụ: salvia, kratom).

o. Nội dung và Dịch vụ Người lớn: Nội dung khiêu dâm và các sản phẩm khiêu dâm khác (bao gồm văn học, hình ảnh và các hình thức truyền thông khác); các trang web cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tình dục như mại dâm, hộ tống, trả cho mỗi lượt xem, tính năng trò chuyện trực tiếp dành cho người lớn.

p. Tiếp thị đa cấp: Hình thức Kim tự tháp, tiếp thị theo mạng lưới, và các chương trình tiếp thị giới thiệu.

q. Các hành vi không lành mạnh, lợi dụng hoặc lừa đảo: Các cơ hội đầu tư hoặc các dịch vụ khác hứa hẹn phần thưởng cao; Bán hoặc bán lại một dịch vụ mà không có lợi ích kèm theo cho Bên Mua; bán lại các dịch vụ của chính phủ mà không có giấy phép hoặc giá trị gia tăng; các trang web mà chúng tôi xác định theo quan điểm riêng của mình là không công bằng, lừa đảo, hoặc lợi dụng người tiêu dùng.

Các hoạt động kinh doanh có rủi ro cao: bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chúng tôi cho rằng có nguy cơ tài chính rủi ro cao, trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm chính sách của ngân hàng hoặc mạng lưới thẻ.

 

7.3. CoinExtra bảo lưu quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản của Bạn tại CoinExtra vào bất kỳ thời điểm nào nếu chúng tôi tin tin một cách hợp lý rằng pháp luật yêu cầu phải làm như vậy hoặc nhằm tuân thủ các khuyến nghị của cơ quan chính phủ có liên quan hoặc cơ quan được công nhận để ngăn ngừa tội phạm tài chính.

 

7.4. Nghiêm cấm sử dụng Tài Khoản cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. CoinExtra sẽ báo cáo bất kỳ hành vi đáng ngờ nào cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan.

 

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

 

8.1. Tính sẵn có của Dịch Vụ:

a. Tất cả các Dịch Vụ được cung cấp mà không có bảm đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Chúng tôi không tuyên bố rằng Trang Web có thể truy cập 100% thời gian để đáp ứng nhu cầu của Bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho Bạn các Dịch Vụ trong thời gian sớm nhất nhưng không đảm bảo rằng quyền truy cập sẽ không bị gián đoạn, hoặc rằng sẽ không có sự chậm trễ, thất bại, lỗi, thiếu sót hoặc mất mát thông tin được truyền dẫn nào.

b. Chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để đảm bảo rằng Trang Web có thể được Bạn truy cập bình thường theo các Điều Khoản Sử Dụng này. Chúng tôi có thể tạm dừng việc sử dụng Trang Web để bảo trì và sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn. Bạn thừa nhận rằng điều này có thể không khả thi trong trường hợp khẩn cấp.

 

8.2. Các Trang Web Bên Ngoài

a. CoinExtra không có cam kết về bất kỳ trang web bên ngoài hoặc bên thứ ba nào mà Bạn có thể truy cập thông qua Trang Web. Thỉnh thoảng, Trang Web CoinExtra có thể đưa ra các tham chiếu hay đường dẫn đến các trang web khác ("Trang Web Bên Ngoài"). Chúng tôi không kiểm soát các Trang Web Bên Ngoài, trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ nội dung nào chứa đựng trong đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức về các Trang Web Bên Ngoài được tham chiếu hoặc liên kết từ Trang Web, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nội dung trang web, chính sách, thất bại, đề xuất, sản phẩm, ý kiến, tư vấn, tuyên bố, giá cả, hành vi và quảng cáo, dịch vụ hay kiện tụng và/hoặc bất kỳ thiệt hại, mất mát, thất bại hoặc các vấn đề gây ra bởi, liên quan đến, hoặc phát sinh từ các trang web đó. Bạn phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó.

b. Trang Web Bên Ngoài có các điều khoản sử dụng riêng biệt và độc lập và các chính sách liên quan. Chúng tôi yêu cầu Bạn soát xét các chính sách, quy tắc, điều khoản và quy định của mỗi trang web mà Bạn truy cập. Tùy thuộc vào Bạn để có biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo rằng bất cứ điều gì Bạn chọn cho việc sử dụng của Bạn đều không gặp các vấn đề như vi-rút, sâu máy tính, phần mềm Trojan và các vấn đề khác có tính chất phá hoại.

 

8.3. Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tư vấn về đầu tư nào liên quan đến dịch vụ được các Điều Khoản Sử Dụng này dự liệu. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về giá cả, phạm vi, sự biến động của Tiền Kỹ Thuật Số và các sự kiện ảnh hưởng đến giá của Tiền Kỹ Thuật Số, nhưng đây không được coi là tư vấn về đầu tư và không nên được diễn giải như vậy. Bất kỳ quyết định mua hoặc bán Tiền Kỹ Thuật Số nào là quyết định của Bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra.

 

8.4. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc gián đoạn nào do các loại vi-rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm đe dọa, phần mềm Trojan, sâu máy tính hoặc các phần mềm độc hại khác có thể ảnh hưởng đến máy tính hoặc các thiết bị khác của Bạn, hoặc bất kỳ cuộc tấn công lừa đảo, giả mạo hoặc cuộc tấn công nào khác. Chúng tôi khuyên Bạn nên sử dụng thường xuyên phần mềm kiểm tra và phòng chống virus có uy tín và sẵn có. Bạn cũng nên lưu ý rằng các các dịch vụ SMS và email dễ bị tấn công giả mạo và lừa đảo và nên thận trọng khi xem xét các thông báo có vẻ như bắt nguồn từ CoinExtra. Luôn luôn đăng nhập vào Tài Khoản tại CoinExtra của Bạn thông qua Trang Website để xem lại bất kỳ giao dịch hay hành vi cần thiết nào nếu Bạn cảm thấy không chắc chắn về tính xác thực của bất kỳ liên lạc hoặc thông báo nào.

 

8.5. CoinExtra không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của dữ liệu về giá Tiền Kỹ Thuật Số hiện có trên Trang Web. CoinExtra sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các yêu cầu đối với các khoản nợ và tín dụng điện tử liên quan đến các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và phát hành séc được xử lý kịp thời nhưng CoinExtra không đảm bảo hay cam kết về thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình xử lý vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

 

8.6. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, CoinExtra sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất lợi nhuận, tổn thất doanh thu, mất cơ hội, tổn thất dữ liệu, tổn thất gián tiếp hoặc theo hậu quả, trừ khi tổn thất phải gánh chịu phát sinh do sơ suất hoặc cố ý gian lận hoặc lừa đảo. Không nội dung nào trong các điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của bất kỳ bên nào đối với hành vi lừa đảo, tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất, vi phạm các điều khoản được ngụ ý trong quy định của pháp luật, hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác không bị pháp luật hạn chế hoặc loại trừ.

 

8.7. Bên Mua có trách nhiệm liên hệ với Ngân hàng và chuyển Tiền Pháp Định từ tài khoản ngân hàng của mình sang tài khoản ngân hàng của Bên Bán để thanh toán Giá Giao Dịch sau khi đã thực hiện các thủ tục theo quy định. CoinExtra sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ rủi ro, thiệt hại thực tế hay các tổn thất khác có thể xảy ra đối với việc chuyển và nhận Tiền Pháp Định nêu trên của Các Bên.

 

8.8 Tuân thủ các nội dung nêu trên, trách nhiệm chung của CoinExtra đối với các khiếu nại dựa trên các sự kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến việc một Thành Viên sử dụng Trang Web và/hoặc các Dịch Vụ, cho dù đó là trong hợp đồng hoặc hành vi vi phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc ngược lại, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không vượt quá khoản tiền nào lớn hơn trong số (a) tổng số tiền có trên Tài Khoản cho Thành Viên khiếu nại trừ đi bất kỳ khoản Hoa Hồng nào đến hạn và phải trả đối với Tài Khoản đó; hoặc (b) 125% số lượng các Giao dịch là đối tượng của khiếu nại đó trừ đi bất kỳ khoản Hoa Hồng nào đến hạn và phải trả liên quan đến (các) Giao dịch đó.

 

9. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

9.1. Trừ khi được quy định khác, tất cả các nội dụng trên Trang Web này là tài sản của CoinExtra và được bảo vệ bởi quyền tác giả, nhãn hiệu và các pháp luật hiện hành khác. Bạn có thể xem, in và/hoặc tải xuống một bản sao của các nội dung từ Trang Web này xuống bất kỳ máy tính đơn lẻ nào chỉ cho mục đích cá nhân, sử dụng làm tài liệu, phi thương mại của Bạn, với điều kiện Bạn giữ nguyên tất cả các quyền tác giả và các thông báo về quyền sở hữu khác.

 

9.2. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ và logo của CoinExtra và những người khác được sử dụng trong trang này ("Nhãn Hiệu") là tài sản của CoinExtra và các chủ sở hữu tương ứng. Phần mềm, chữ viết, hình ảnh, đồ họa, dữ liệu, giá cả, giao dịch, biểu đồ, đồ thị, video và âm thanh được sử dụng trên trang này thuộc về CoinExtra. Nhãn Hiệu và nội dung không được sao chép, mô phỏng, sửa đổi, xuất bản lại, tải lên, đăng, truyền tải, cắt gọt bớt, thu thập hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào hoặc theo bất kỳ cách thức nào, dù bằng tay hoặc tự động. Nghiêm cấm sử dụng các nội dụng này trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng cho bất kỳ mục đích nào khác; những hành vi sử dụng trái phép đó cũng có thể vi phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và pháp luật hiện hành khác và có thể dẫn đến những hình phạt hình sự hay dân sự.

 

10. CHẤM DỨT VÀ VỐN TÀI KHOẢN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG

10.1. Bạn có thể chấm dứt hợp đồng này với CoinExtra, và đóng Tài Khoản của Bạn vào bất kỳ thời điểm nào, sau khi giải quyết bất kỳ giao dịch nào đang chờ xử lý.

 

10.2. Bạn cũng đồng ý rằng CoinExtra có thể, bằng cách gửi thông báo, theo quan điểm riêng của mình, chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang Web và Tài Khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền của chúng tôi: giới hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt các Dịch Vụ và Tài Khoản của Bạn, cấm truy cập vào Trang Web và nội dung, các Dịch Vụ và công cụ của nó, trì hoãn hoặc xóa nội dung được lưu trữ và thực hiện các bước kỹ thuật và pháp lý để loại bỏ Bạn ra khỏi Trang Web nếu chúng tôi cho rằng Bạn đang gây ra các vấn đề hoặc những trách nhiệm pháp lý tiềm tàng, xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, hoặc hành động không phù hợp với từ ngữ hoặc tinh thần của các Điều Khoản này. Ngoài ra, trong các tình huống thích hợp và theo quan điểm của mình, chúng tôi có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tài Khoản của Bạn vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn: (1) cố gắng truy cập trái phép vào Trang Web hoặc Tài Khoản của một Thành Viên khác hoặc hỗ trợ người khác làm như vậy; (2) vượt qua những tính năng của phần mềm bảo mật giới hạn việc sử dụng của hoặc bảo vệ bất kỳ nội dung nào; (3) sử dụng các Dịch Vụ để thực hiện các hành vi bất hợp pháp nào như rửa tiền, hành vi cờ bạc bất hợp pháp, tài trợ khủng bố, hoặc các hành vi tội phạm khác; (4) vi phạm của các Điều Khoản Sử Dụng này; (5) không thanh toán hoặc gian lận thanh toán đối với các Giao Dịch; (6) những khó khăn bất ngờ trong quá trình hoạt động , hoặc (7) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác, nếu được CoinExtra cho là hợp pháp và thuyết phục, tiến hành theo quyết định của riêng cơ quan đó.

 

10.3. Chúng tôi bảo lưu rõ ràng quyền hủy và/hoặc chấm dứt các Tài Khoản chưa được Bạn xác nhận mặc dù chúng tôi có thiện chí liên lạc với Bạn để yêu cầu xác minh như vậy ("Tài Khoản Chưa Được Xác minh"). Tất cả các Tài Khoản Chưa Được Xác Minh không có hoạt động nào trong thời gian 6 tháng trở lên cũng phải được chuyển sang bên ký quỹ bên thứ ba ("Ký Quỹ Chưa Xác Định"), và sẽ không còn được duy trì hoặc thuộc trách nhiệm pháp lý của CoinExtra. Người quản lý/người ủy thác của Ký Quỹ Chưa Được Xác Minh sẽ thực hiện bất kỳ và tất cả các nỗ lực hợp lý bổ sung theo yêu cầu của pháp luật để xác định và liên lạc với mỗi chủ sở hữu Tài Khoản Chưa Được Xác Minh và, sau thời gian và nỗ lực hợp lý, sẽ hiến tặng bất kỳ khoản Tiền Kỹ Thuật Số hoặc tiền mặt còn lại trong các Tài Khoản Chưa Được Xác Minh không bị tranh chấp này cho một hay nhiều nhóm phi lợi nhuận có liên quan đến hệ sinh thái Tiền Kỹ Thuật Số

 

10.4. Việc tạm dừng một Tài Khoản sẽ không ảnh hưởng đến việc thanh toán Hoa Hồng đến hạn cho các giao dịch trong quá khứ. Vào thời điểm chấm dứt, Bạn phải liên kết với một tài khoản ngân hàng hợp lệ để cho phép chuyển giao bất kỳ loại tiền tệ nào được ghi có vào tài khoản của Bạn. Tài Khoản ngân hàng nói trên sẽ do Bạn nắm giữ. Tiền Kỹ Thuật Số có thể được chuyển giao sang một tài khoản ngân hàng hợp lệ sau khi chuyển đổi sang tiền tệ. CoinExtra sẽ chuyển giao tiền tệ trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của Bạn trong khung thời gian do CoinExtra chỉ định.

 

10.5. CoinExtra sẽ gửi cho Bạn số dư tín dụng của Tài Khoản của Bạn, tuy nhiên trong trường hợp một số trung gian có thể tham gia vào một khoản thanh toán quốc tế và những trung gian này hoặc ngân hàng thụ hưởng có thể khấu trừ các khoản phí. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các khoản phí đó được tiết lộ với Bạn trước khi gửi khoản thanh toán của Bạn, tuy nhiên khi không thể tránh được, Bạn thừa nhận rằng những khoản phí này không phải lúc nào cũng tính trước được, và Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về các khoản phí đó.

 

10.6. Khi đóng Tài Khoản, bất kỳ số tiền nào dưới 5 đô sẽ không được trả lại.

 

11. BỒI THƯỜNG

11.1. Khi xảy ra tranh chấp với một hoặc nhiều người sử dụng các Dịch Vụ, Bạn sẽ giải phóng CoinExtra, các chi nhánh và nhà cung cấp Dịch Vụ của nó, và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên doanh, người lao động và đại diện khỏi bất kỳ và tất cả các đòi hỏi, khiếu nại và thiệt hại (trực tiếp và gián tiếp) dưới mọi hình thức và đực điểm phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến những tranh chấp đó.

 

11.2. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho CoinExtra, các chi nhánh và Nhà cung cấp Dịch Vụ, và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên doanh, người lao động và đại diện, không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu (bao gồm phí luật sư và tiền phạt, phí hoặc các hình phạt do bất kỳ cơ quan quản lý nào áp dụng) phát sinh từ hoặc liên quan đến hành vi vi phạm các Điều Khoản này hoặc hành vi vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào của Bạn, hoặc các quyền của bất kỳ bên thứ ba.

 

12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1. Toàn bộ thỏa thuận. Điều Khoản Sử Dụng , Chính Sách Bảo Mật này  và các tài liệu liên quan được kết hợp bằng cách tham khảo ở đây bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Bạn và CoinExtra về đối tượng của Hợp đồng này và thay thế bất kỳ và tất cả các cuộc thảo luận, thỏa thuận và sự hiểu biết trước đó dưới bất kỳ hình thức nào giới hạn bất kỳ phiên bản trước của Thỏa thuận này), và mọi tính chất  giữa Bạn và CoinExtra. Các tiêu đề của mục trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích tiện lợi và sẽ không điều chỉnh ý nghĩa hoặc cách diễn giải của bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

 

12.2. Chuyển nhượng. Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền và / hoặc giấy phép nào được cấp theo Hợp đồng này. Chúng tôi  bảo lưu quyền chuyển nhượng các quyền của chúng tôi mà không bị hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con của CoinExtra hoặc cho bất kỳ người kế nhiệm nào quan tâm đến bất kỳ hoạt động kinh doanh nào liên quan đến Dịch Vụ CoinExtra. Mọi cố gắng chuyển nhượng vi phạm ở đây sẽ không có giá trị. Theo các điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên, người kế nhiệm và người được chỉ định.

 

12.3. Hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được theo bất kỳ luật định, quy tắc  hoặc quy định nào của chính phủ, địa phương, tiểu bang hoặc liên bang, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành mục tiêu của điều khoản  với phạm vi lớn nhất có thể theo bất kỳ luật áp dụng nào và tính hợp lệ hoặc hiệu lực của bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng.

 

12.4. Hiệu lực sau khi chấm dứt. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này theo đặc điểm của mình sẽ tiếp tục sau thời điểm hết hạn hoặc chấm dứt Hợp đồng này, bao gồm, nhưng không giới hạn, các phần liên quan đến tạm dừng hoặc chấm dứt, hủy bỏ Tài Khoản CoinExtra, các khoản tiền còn nợ CoinExtra, sử dụng chung của Website, tranh chấp với CoinExtra , và các điều khoản chung, sẽ vẫn tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn của Thỏa thuận này.

 

12.5. Luật điều chỉnh. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Anh và thẩm quyền không độc quyền của tòa án Anh.

 

12.6. Bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, thất bại trong việc thực hiện hoặc gián đoạn Dịch Vụ dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân hoặc tình trạng vượt quá sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại do bất kỳ hành vi của Thiên Chúa, cơ quan quân sự, hành vi khủng bố, xáo trộn dân sự, chiến tranh, đình công hoặc tranh chấp lao động khác, hoả lực, gián đoạn trong viễn thông hoặc Dịch Vụ Internet hoặc các Dịch Vụ cung cấp Dịch Vụ mạng, thất bại của thiết bị và / hoặc phần mềm, thảm hoạ khác hoặc bất kỳ sự kiện nào khác kiểm soát hợp lý và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính khả thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào.

 

12.7. Kiểm soát ngôn ngữ tiếng Anh. Bất kể các điều khoản khác của Thỏa Thuận này, bất kỳ bản dịch nào của Thỏa thuận này được cung cấp cho sự tiện lợi của Bạn. Ý nghĩa của các điều khoản, điều kiện và bản tuyên bố ở đây phải tuân theo các định nghĩa và diễn giải bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch nào được cung cấp có thể không đại diện chính xác các thông tin bằng tiếng Anh gốc.

 

12.8. Thuế. Trách nhiệm duy nhất của Bạn là xác định và ở mức độ nào, bất kỳ khoản thuế nào áp dụng cho bất kỳ giao dịch nào Bạn thực hiện thông qua Dịch Vụ CoinExtra, và giữ, thu thập, báo cáo và chuyển các khoản thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp. Lịch sử giao dịch của Bạn có sẵn thông qua Tài Khoản của Bạn tại CoinExtra.

 

12.9.Liên hệ. Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc liên quan đến Các Điều Khoản Sử Dụng này, Quyền và nghĩa vụ của Bạn phát sinh từ các Điều khoản và / hoặc Việc Bạn sử dụng Trang Web và Dịch Vụ, Tài Khoản của Bạn, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ với [info@coinextra.net].

 

COINEXTRA